Mỡ công nghiệp


Mỡ công nghiệp Shell
Mỡ đa dụng Shell
Mỡ bôi trơn Shell
Shell Gadus S2 V220 0, Gadus S2 V220 00, Gadus S2 V220 1, Gadus S2 V220 2, Gadus S2 V220 3
Shell Gadus S2 V100 1, Gadus S2 V100 2, Gadus S2 V100 3
Shell Alvania RL
Shell Alvania EP (LF)