Dầu máy biến thế


Dầu cách điện Shell:
Dầu cách điện máy biến thế

 - Dầu cách điện có ức chế ôxy hoá
Dầu máy biến thế - Shell Diala S2 ZX-A
- Dầu cách điện chất lượng cao
Dầu máy biến thế - Shell Diala S3 ZX-I


Dầu cách điện

Dầu cách điện - Shell Diala A
Dầu cách điện - Shell Diala B
Dầu cách điện - Shell Diala BX