Dầu bánh răng


Dầu bánh răng Shell
Dầu bánh răng

Dầu bánh răng công nghiệp
Dầu hộp số Shell
Dầu hộp số công nghiệp chất lượng cao:
Shell Omala S2 G150 /220 /320 /460 / 68 /680

Dầu bánh răng - Shell Omala S2 G
Dầu hộp số - Shell Omala S4 GX
Dầu bánh răng - Shell Omala S4 WE
Dầu bánh răng - Shel Omala F


Các sản phẩm dầu bánh răng hộp số công nghiệp:
Dầu bánh răng - Shell Omala
Dầu hộp số - Shell Omala F
Dầu bánh răng - Shell Omala HD
Dầu bánh răng - Shell Tivela S